Registrace
Košík je prázdný

Předsmluvní informace

Společnost HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, se sídlem: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, jakožto prodávající a provozovatel internetového obchodu www.hpmtec.cz (dále jen „prodávající“), tímto před uzavřením smlouvy poskytuje kupujícímu v pozici spotřebitele (dále jen „objednatel“) veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. Údaje o prodávajícím

Prodávající je společnost HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, se sídlem: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31594. Kontaktní údaje jsou:
a) telefon +420 519 313 911
b) e-mail prodej@hpmtec.cz

2. Informace o smlouvě, charakteristika zboží

2.1 Prodávající je provozovatelem internetového obchodu dostupného na webových stránkách www.hpmtec.cz a zároveň je prodejcem zboží nabízeného v tomto internetovém obchodu.

2.2 Specifikace zboží s jeho vlastnostmi je uvedena v katalozích ke konkrétnímu druhu zboží. Tyto katalogy jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího v sekci Katalog. Dostupné zde: www.hpmtec.cz/katalog.

2.3 Přesná specifikace konkrétního objednávaného zboží a jeho vlastnosti jsou uvedeny vždy v objednávce.

3. Cena poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou, způsob dodání věci a způsob platby

3.1 Cena zboží je uvedena na internetových stránkách vždy u každého konkrétního prodávaného zboží. Cena za zboží je stanovena na základě ceníku, který je dostupný na internetových stránkách prodejce. Cena zboží je včetně DPH a včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (vyjma nákladů na dodání zboží a balné – viz níže).

3.2 Objednatel může cenu za zboží uhradit jedním z níže uvedených forem platby:

a) platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí věcí v sídle nebo provozovně prodávajícího,
b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c) platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

3.3 Prodávající může požadovat po objednateli uhrazení zálohy na kupní cenu. Záloha na kupní cenu bude uhrazena na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka objednatele prodávajícím neprodleně vyřizována.

3.4 Způsob dodání zboží si volí objednatel v objednávce sám. Zboží může být odesláno prostřednictvím zprostředkovatele přepravních služeb nebo si ho může objednatel vyzvednout osobně v sídle prodávajícího. Náklady na dodání zboží a balné mohou být dodatečně účtovány. Tyto náklady jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v sekci Vše o nákupu, podsekce Způsoby doručení a možnosti platby. Dostupné zde: www.hpmtec.cz/zpusoby-doruceni-a-moznosti-platby.

3.5 V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny nebo její části je objednatel povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Nad rámec smluvních pokut se hradí též náhrada škody.

4. Zvláštní ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku

4.1 Byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, objednatel v pozici spotřebitele má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů, a to i bez udání důvodu. Tato lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jde-li

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
b) smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní spotřebitel nebude žádným způsobem sankcionován. Práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy se řídí níže uvedenými ustanoveními a ustanoveními § 1829 a násl. občanského zákoníku.

4.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je v příloze a je též dostupný na www.hpmtec.cz, spotřebitel však není povinen jej využít. Pokud je odstoupení od smlouvy odesíláno, je nutno jej zaslat na adresu HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, nebo v elektronické podobě na e-mail: prodej@hpmtec.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby bylo odstoupení od smlouvy odesláno poslední den příslušné lhůty.

4.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy je povinen zaslat nebo předat předmět koupě nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Předmět koupě musí být vrácen na adresu sídla prodávajícího, přičemž čtrnáctidenní lhůta je zachována v případě, že spotřebitel zašle prodávajícímu předmět koupě poslední den lhůty. Náklady na zaslání nebo předání předmětu koupě zpět prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Další podmínky jsou stanoveny v ustanoveních § 1829 a násl. občanského zákoníku.

5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a práva vznikající ze záruky

5.1 V případě vadného plnění ze strany prodávajícího dle smlouvy objednateli náleží práva vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména se jedná o ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně objednatele. Prodávající odpovídá objednateli za to, že zboží nebude trpět vadou. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle dalších nároků zejména právo:

a) na odstranění vady,
b) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
c) odstoupit od smlouvy; je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Objednatel uplatňuje svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co vadu zjistil. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel na adrese Prodávajícího: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče.

5.2 Další informace a podmínky pro uplatňování práv jsou uvedené v čl. 7 Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, tyto všeobecné obchodní jsou k nahlédnutí na webových stránkách prodávajícího www.hpmtec.cz (se kterými má objednatel povinnost se seznámit před učiněním objednávky).

5.3 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, na základě ustanovení § 2165 občanského zákoníku.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pokud je objednatelem spotřebitel. Pro uzavření Smlouvy i komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.

6.2 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

6.3 V případě, že je smlouva uzavírána pomocí technických nebo elektronických prostředků na dálku, prodávající uchovává takto uzavřené smlouvy a Objednateli budou na základě žádosti zpřístupněny. V případě, že Objednatel zjistí chyby při uzavírání smlouvy, může je opravit návratem do kroku předcházejícího potvrzení správnosti zadaných údajů, popř. zasláním požadavku prodávajícímu.

6.4 Odpovědi na případné dotazy Objednatele se lze obrátit na kontaktní údaje prodávajícího uvedené výše.

6.5 Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Objednatel v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

6.6 Tyto Předsmluvní informace byly předány Objednateli v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy. Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2020.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát
HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
prodej@hpmtec.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Vytisknout stránku Zeptat se Přidat k oblíbeným