Registrace
Košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, se sídlem: Hustopeče, Herbenova 869/42, PSČ 693 01, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 31594.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností HPM TEC, s.r.o., v postavení prodávajícího (dále také jako „prodávající“), a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.2 Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

1.3 Každou změnu OP oznámí prodávající kupujícímu nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách prodávajícího. Kupující je oprávněn nejpozději jeden měsíc přede dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce čtrnácti dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek prodávající kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

1.4 Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností HPM TEC, s.r.o. a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.5 Definice a výklad pojmů:

1.5.1 Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;

1.5.2 Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;

1.5.3 Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

2. Vznik kupní smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat identifikaci kupujícího, přesné určení druhu a množství objednávané věci, provedení věci, požadované místo dodání věci, požadovaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Nedílnou součástí závazné objednávky je i doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na kupujícího nepodnikatele se ustanovení o doložení oprávnění k podnikatelské činnosti nevztahují. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, faxem, emailem), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí. V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

2.2 Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem, e-mailem, telefonicky), v níž uvede druh, množství objednávané věci, jakost a provedení věci, místo dodání věci, předpokládaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Závazná objednávka kupujícího se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

2.3 Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. V případě pochybností platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující od prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné objednávky.

2.4 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

3.1 Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2 Prodávající odevzdá kupujícímu věc (tj. předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.3 Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

4. Kupní cena

4.1 Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě nabídky/ceníku, který je k nahlédnutí u prodávajícího v době objednání věci. Kupující je povinen se před odesláním závazné objednávky prodávajícímu seznámit s platným ceníkem prodávajícího. Ceník zboží vyhlašuje prodávající na dobu neurčitou a platí do odvolání, resp. do vyhlášení nového ceníku.

4.2 Pokud nelze určit cenu zboží podle nabídky/ceníku prodávajícího, sjednává se kupní cena zboží dohodou. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez předchozího seznámení se s prodávajícím předloženou cenovou nabídkou se strany dohodly, že za kupní cenu považují údaj uvedený na faktuře.

4.3 V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné.

5. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy

5.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 4 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

5.2 Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu. Záloha na kupní cenu bude uhrazena na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Proforma faktura je zpravidla vystavena spolu s potvrzením o přijetí závazné objednávky.

5.3 Kupní cena bude kupujícím uhrazena některým z následujících způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci:

a) platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí věcí v sídle nebo provozovně prodávajícího,

b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c) platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce nebo

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

5.4 Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

5.5 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství věci, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

5.6 Vystavená faktura je zároveň potvrzením o dodání věci (dodací list) kupujícímu v případě osobního převzetí věci kupujícím.

5.7 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc,

b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci,

c) pokud prodávající odsouhlasí kupujícímu vrácení prodaného zboží.

5.8 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

5.9 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

5.10 Je-li kupující v prodlení s plněním jakýchkoli svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu a kupujícím poptává další dodávky zboží ze strany prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat finanční zajištění dodávky zboží a to platbou předem, hotově nebo dobírkou. Výše uvedené finanční zajištění (tj. platbu předem, hotově nebo dobírkou) vyžaduje prodávající vždy u prvních tří objednávek učiněných kupujícím.

5.11 Úvěrový limit - prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu úvěrový limit, v jehož rámci může kupující odebírat zboží s bezhotovostní platbou kupní ceny (tzv. na fakturu), jestliže přitom bude dodržovat stanovené splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek před i po termínu splatnosti včetně DPH. Překročí-li výše pohledávek úvěrový limit, může kupující odebrat další zboží pouze při platbě sjednané ceny na základě vyúčtování zálohovou fakturou, nebo při platbě v hotovosti, nebo při dopravě zboží dobírkou. Plní-li kupující své platební závazky vůči prodávajícímu řádně a včas, může prodávající tento limit přiměřeně zvýšit.

6. Místo plnění a dodání věci

6.1 Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

6.2 Pokud je objednávané zboží skladem, je zpravidla expedováno u závazných objednávek přijatých do 12.00 hod ve stejný den, u závazných objednávek přijatých po 12.00 hod následující pracovní den anebo dle požadavků kupujícího. Zboží je zpravidla zasíláno přepravní službou a je doručováno dle podmínek přepravce.

6.3 Expediční náklady hradí prodávající, pokud celková vyúčtovaná výše kupní ceny bez DPH přesáhne částku 5.000,- Kč. Nepřesáhne-li celková vyúčtovaná výše kupní ceny částku 5.000,-Kč bez DPH, hradí přepravné kupující.

6.4 Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.

6.5 Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.6 Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

6.7 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

6.8 Během převzetí zásilky provede kupující kontrolu zásilky a neporušenosti jejich obalů. Jakékoliv zjištěné poškození obalů je nutno uvést do přepravního listu. Bez záznamu v přepravním listu není možno reklamaci poškození zboží během přepravy uplatnit. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje přepravci převzetí nepoškozené zásilky.

6.9 Požadavek kupujícího na rozdílné fakturační a dodací adresy je povinen uvést v závazné objednávce. Pozdějším požadavkům na změny doručovací adresy prodávající vyhoví pouze v případě, kdy to bude vzhledem k organizačním a technickým podmínkám možné.

6.10 V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100% z ceny věci.

6.11 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající.

7.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

7.4 Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

7.5 Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:

7.5.1 Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, číslo šarže zboží, vzorky vadného zboží, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.5.2 V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.5.3 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.5.4 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.5.6. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním zboží v rozporu s návody nebo jeho určením anebo s pokyny výrobce. Dále neručí za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, jakož i za vady zboží vzniklé tím, že při jeho montáži nebo aplikaci nebylo použito správné nářadí, přístroje a příslušenství.

7.6 Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (ustanovení OP pouze je-li kupující spotřebitelem):

7.6.1 Pro kupujícího platí přiměřeně ust. čl. 7.6. OP.

7.6.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.6.3 Jakost při převzetí: Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6.4 Má-li dodaná věc vadu ve smyslu ust. čl. 7.7.3 . OP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.6.5 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.6.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Sankce z kupní smlouvy

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

8.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

9. Nesplnění závazků

9.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

9.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

9.3 Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2 Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

10.4 Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.5 Tyto OP se použijí přednostně před OP podmínkami smluvních partnerů. Obchodní podmínky smluvního partnera - kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy, jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny v objednávkách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupujícího odkazováno nebo které jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom případě, nebyly-li takové odchylné podmínky kupujícího společností HPM TEC, s r.o. odmítnuty. Při požadavku kupujícího na jiné OP se musí uzavřít rámcová kupní smlouva, kde budou tyto OP přímo specifikovány.

10.6 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá prodávající řešení pohledávky za kupujícím vymáhací společnosti.

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 01. 07. 2014.

Vytisknout stránku Zeptat se Přidat k oblíbeným