Cookies

Správce osobních údajů, společnost HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 31594, IČO: 25537814, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje zejména za tím účelem, abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a zvláště nejvíce oblíbené oblasti našeho webu. Tyto informace následně slouží ke zdokonalení designu našich webových stránek, čímž se pokoušíme ještě více zvyšovat jejich uživatelský komfort. Mimo jiné pro tytéž účely používáme analytické nástroje Google Analytics.

1) Funkce a použití cookies

Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např. to, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

V tzv. cookies liště, která se na Vašem prohlížeči objevila při navštívení našeho webu a v tomto dokumentu jsou uvedeny kategorie cookies, které používáme, a bližší informace k těmto cookies. V cookies liště můžete nastavit, s využitím kterých cookies souhlasíte a se kterými nikoliv. Takto udělený souhlas je považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k cookies.

Dále v nastavení svého PC, resp. prohlížeče, určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do Vašeho koncového zařízení.

Naše webové stránky si tak můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies (vyjma tzv. nutných cookies, bez kterých nemůže webová stránka správně fungovat). Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. Můžete postupovat např. takto:

a) Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení “neakceptovat cookies”. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

b) Stejně jako používání souborů cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

Upozorňujeme Vás však, že pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

Sdělujeme, že můžeme používat cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti (viz níže).

Na této stránce používáme následující kategorie cookies:

Typ

Vydavatel/ Název cookie

Expirace

Nutné cookies

basketID_oF15Kl1p_cs-CZ

persistent

Nutné cookies

ASP.NET_SessionId

session

Nutné cookies

.ASPXAUTH

persistent

Nutné cookies

ageConfirm

persistent

Analytické

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session

 

2) Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů se pokoušíme Vám vysvětlit, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.

V případě, že navštívíte náš web, zpracováváme a ukládáme určité údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte, a další údaje, podle nastavení cookies. Pokud nám sdělíte jiné osobní údaje (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), tak dochází k uchování a zpracování také těchto osobních údajů.

3) Účely použití

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu používáme, abychom Vám umožnili co nejvyšší stupeň komfortu při jeho užívání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání třetích osob.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nemáte zákonnou ani smluvní povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našeho webu závisí právě na předání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám v těchto případech své osobní údaje nesdělíte a my je nemůžeme z tohoto důvodu zpracovat, může to mít za následek, že tyto funkce webu nebudou dostupné nebo budou fungovat jen omezeně.

4) Právní základ zpracování

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies můžeme zpracovávat na některém z níže uvedených právních základů (právních titulů):

a) Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, tedy tento souhlas představuje právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

b) Dále můžeme zpracovávat některé osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení GDPR. Oprávněnými zájmy jsou zejména: zachování funkčnosti našich systémů IT, ochrana právních nároků, apod. V těchto případech Vám svědčí námitka proti zpracování (viz níže).

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, platí následující. Máte svobodnou volbu souhlas udělit či neudělit, přičemž udělením souhlasu není podmíněno poskytování služeb či dodávka produktů ze strany Správce či jiné osoby. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od okamžiku jeho udělení. Správce údajů rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí na míru nezbytně nutnou s ohledem na účely zpracování. Můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to i z části, popř. jej omezit. Odvolání (omezení) souhlasu může být učiněno zejména prostřednictvím Vašeho prohlížeče, resp. prostřednictvím webového rozhraní, osobně v provozovně Správce údajů, formou elektronické komunikace, či v listinné podobě na adresu sídla, či jiným vhodným způsobem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

5) Vymazání Vašich osobních údajů

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje vymažeme bezodkladně poté, co pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo ČR či některého jiného členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

Lhůty pro uchování a vymazání souborů cookies jsou uvedeny výše.

6) Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

Rádi bychom obsah našeho webu cíleně přizpůsobili Vašim zájmům a tím i zlepšili naši nabídku a poskytované služby pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme tak jako většina ostatních obdobných webů, následující analytický nástroj: Google Analytics.

Při použití tohoto analytického nástroje může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA a tam dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu práva Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. K předávání dochází zejména na základě standardních smluvních doložek (SSD), dle podmínek poskytovatele analytického nástroje.

Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoliv jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Pokud nechcete, abychom o Vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout, nastavením v cookies liště či ve Vašem prohlížeči.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: Google Analytics opt-out

7) Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob.

Prohlašujeme, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

8) Další informace o zpracování osobních údajů

Další informace ohledně obecného zpracování Vašich osobních údajů, včetně poučení o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění, jsou uvedeny v obecných Informacích o zpracování osobních údajů, dostupných na našem webu www.hpmtec.cz.